Onderzoek DGO VGO NIO NDT HCO

Elk kind is een uniek persoon met een eigen, unieke ontwikkelingslijn en onderwijsbehoeften. Om goed aan te sluiten bij deze onderwijsbehoeften en er beter inzicht in te krijgen, kiest een groot aantal scholen in Den Haag voor (groepsgewijze) screeningsonderzoeken. Het HCO kan scholen ondersteunen bij de uitvoering van deze onderzoeken en de uitkomsten met de school en alle betrokkenen bespreken. Het gaat daarbij om de volgende type groepsgewijze onderzoeken:

  • DGO (in groep3)
  • NSCCT (groep 4 tm 8)
  • NIO en ADIT (groep 8)

NSSCT vervangt VGO vanaf 2017-2018

 Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaat het HCO niet langer het Vijfde Groep Onderzoek (VGO) aanbieden. Ter vervanging is gekozen voor onderzoeksinstrument de NSCCT, de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Dit instrument bestond al langer, maar is onlangs geheel herzien en voldoet aan alle actuele standaarden. Het DGO blijft wel in gebruik.

Derde Groep Onderzoek (DGO)

Het DGO (Derde Groep Onderzoek) is een screeningsonderzoek die de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van leerlingen uit groep drie in kaart brengt. De leerkracht neemt het DGO klassikaal af.

Het DGO biedt de mogelijkheid om de onderwijsbehoeften op groepsniveau te bekijken en deze te koppelen aan bijvoorbeeld groepsplannen. Daarnaast biedt het inzicht op individueel niveau. Op schoolniveau kan een analyse van de resultaten van deze onderzoeken helpen om consequent te werken aan één doorgaande lijn en om trends tijdig te signaleren. We leggen de resultaten van het DGO naast de resultaten van het Cito-LVS om een compleet beeld te vormen van de groep en de individuele leerling.

Een onderwijsadviseur van het HCO bespreekt met de school de resultaten. De resultaten zijn visueel weergegeven in staafgrafieken. Dit helpt de scores gemakkelijk te interpreteren.

Jaarlijks doen zo’n 5000 leerlingen in groep 3 mee aan het Derde Groep Onderzoek (DGO). Voor de leerlingen is het DGO aantrekkelijk gemaakt. Het onderzoek is geheel in kleur en bevat hoofdpersoon: Jip. Aan de hand van instructies en plaatjes neemt Jip de leerlingen mee door de test.

Het DGO bestaat uit de volgende onderdelen:
• plaatjes ordenen
• aandacht- en geheugentaken
• matrixen
• een onderdeel gericht op het sociaal emotioneel welbevinden

Deze onderdelen doen een beroep op het oorzaak-gevolg redeneren in een sociale context, het logisch redeneren, de visuele concentratie en het korte termijn geheugen.

Traject DGO
In september van ieder schooljaar ontvangt de directeur of intern begeleider van een school per post de aanmeldingsformulieren voor het DGO. In december ontvangt de school van ons de benodigde materialen, zodat u de test in januari bij de leerlingen in groep 3 kunt afnemen. De leerkracht van groep 3 neemt het DGO af in januari (week 2, 3 of 4). De leerkracht kan het DGO in één ochtend afnemen of verdelen over twee ochtenden. Adviseurs van het HCO kijken de boekjes na afname na en verwerken de resultaten. Vanaf half maart bespreekt de adviseur deze resultaten op school.

voorkant DGO

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

 Het HCO ziet de NSCCT als een waardevol instrument om inzicht te krijgen in de capaciteiten van leerlingen. De NSCCT heeft als doel te bepalen of het onderwijssysteem en –aanbod is afgestemd op de behoeften van de leerling. Door de resultaten van deze test naast die uit het leerlingvolgsysteem te leggen, wordt inzichtelijk gemaakt wat de leerwinst van een leerling is en wat de toegevoegde waarde en de kwaliteit van het onderwijs is. Leerkrachten kunnen hiermee hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Scholen kunnen hiermee werken aan opbrengstbewust onderwijs. 

De NSCCT bestaat uit vier fasen:

• FASE 1: inschatting
Enige tijd voor de afname van de NSCCT maakt de leerkracht op basis van algeheel beeld, resultaten uit methode gebonden toetsen en dagelijkse ervaringen in de klas van elk kind een inschatting van het niveau. Om de verwachtingen en opvattingen van de leerkracht inzichtelijk te maken, worden de leerlingen op vijf niveaus ingeschat.

• FASE 2: testafname
De afname van de test kan op elk moment van het schooljaar plaatsvinden. In ongeveer een uur tijd en klassikaal neemt de intern begeleider, directeur of een collega leerkracht de test af. De leerkracht observeert de klas tijdens de testafname. Bij de uitslag van de test wordt een IQ-score gegeven. Hiermee is een leerrendementsverwachting te berekenen. De rapportage en nabespreking op school worden door onderwijsadviseurs van het HCO verzorgd.

• FASE 3: vergelijking
De leerrendementsverwachtingen van het kind kunnen vergeleken worden met de leerrendementen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De inschatting van de leerkracht, de uitslag van de NSCCT en de score uit de leerlingvolgsystemen geven samen een compleet beeld. Voor alle leerlingen wordt duidelijk of zij naar eigen vermogen presteren en de leerkracht wordt opbrengst bewuster.

• FASE 4: naar opbrengstbewust onderwijs
Teams kunnen in deze fase nagaan welke instructie effectief is geweest, welke mogelijkheden er zijn om elke leerling op maat te bedienen en hoe instructiebehoeften geclusterd kunnen worden. Met het team krijgt u de leerlingen beter in beeld en kunnen instructies beter aansluiten op de ontwikkelingsbehoefte.

Traject NSCCT

De NSCCT kan op ieder gewenst moment van het schooljaar worden afgenomen, passend bij het jaarritme van de school. De test wordt in ongeveer een uur tijd klassikaal afgenomen door de intern begeleider, directeur of een collega leerkracht. De groepsleerkracht observeert de klas tijdens de testafname. De rapportage en nabespreking op school worden door onderwijsadviseurs van het HCO verzorgd. Met het team wordt bekeken welke instructie effectief is geweest, welke mogelijkheden er zijn om elke leerling op maat te bedienen en hoe instructiebehoeften geclusterd kunnen worden.

Download instructies PowerPoint voor digibord 

NIO en ADIT

 Elk kind gaat na de basisschool bij voorkeur naar een school in het voorgezet onderwijs die het beste past bij zijn of haar capaciteiten. Om een weloverwogen advies hierover te geven kan een school ervoor kiezen de kinderen in groep 8 (of een deel daarvan) deel te laten nemen aan een groepsgewijs intelligentieonderzoek. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij de uitvoering van deze onderzoeken en de uitkomsten met de school en alle betrokkenen bespreken. Het gaat daarbij om de volgende type onderzoeken:

  • De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling en bestrijkt het bereik van VMBO met LWOO tot en met VWO.
  • De Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) geeft een advies over welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij het niveau van de leerling. Deze test wordt alleen afgenomen bij potentiële praktijkonderwijsleerlingen.
    Let op! De ADIT vervangt met ingang van schooljaar 2017-2018 de NDT, omdat laatstgenoemde niet meer op de lijst van toegestane instrumenten voor LWOO/PRO staat.

Voor beide type onderzoeken geldt dat de school leerlingen aanmeldt voor het onderzoek, via de onderwijsadviseur van het HCO. Voorafgaand aan het onderzoek vraagt de school aan ouders toestemming, ouders vullen hiervoor het toestemmingsformulier in.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies