Meerbegaafd hoogbegaafd HCO

In bijna iedere klas zitten meer- of hoogbegaafde leerlingen; 10% van alle kinderen heeft een IQ van hoger dan 115. Het gaat meestal om kinderen, die ver vooruit zijn in de leerstof, die veel vragen hebben en creatieve ideeën.  

Niet alle slimme leerlingen zijn meer- of hoogbegaafd en niet alle meer- en hoogbegaafde leerlingen passen in de omschrijving ‘slim, creatief, op zoek naar uitdaging’. Soms is er sprake van faalangst en onderpresteren of hebben leerlingen sociaal-emotionele problemen. Juist daarom is speciale aandacht en goede begeleiding op school en thuis van belang. Die aandacht en begeleiding zijn alleen mogelijk als scholen signaleren welke peuters en kleuters een ontwikkelingsvoorsprong hebben en welke kinderen meer- of hoogbegaafd zijn.

Er kunnen veel vragen bij u naar boven komen:

 • Wat bied ik een kind in groep 3 aan als hij al kon lezen en rekenen in de kleuterklas? Is het handig om dan te versnellen? 
 • Wat doe ik als een kind niet meer naar school wil of wanneer een kind storend gedrag laat zien in de klas? 
 • Wat heeft een kind nodig wanneer hij moeite heeft om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes?
 • Hoe reageer ik wanneer ouders zich afvragen of hun kind hoogbegaafd is, maar ik zelf in de klas geen opvallend gedrag zie?

Onze visie

In de visie van het HCO hebben leerlingen met meer- en hoogbegaafdheid de volgende persoonskenmerken:

 • hoge intellectuele capaciteiten;
 • motivatie en doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen; 
 • creativiteit, in de betekenis van ‘het op originele wijze oplossen of bedenken van problemen’.

Een hoog IQ betekent dus niet per se dat een leerling meer- of hoogbegaafd is. Juist de andere persoonskenmerken zijn relevant, ook voor de begeleiding op school. Een kind kan deze kenmerken verder ontwikkelen, met passende begeleiding en ondersteuning van ouder(s), verzorgers(s), leerkrachten en vrienden (of gelijkgestemden). Om te kunnen presteren op een hoog niveau is het vaak belangrijk dat de meer- en hoogbegaafde kinderen leren hoe ze moeten leren. Hiervoor moeten ze ervaren dat een opdracht echt moeilijk is. Ze moeten leren dat door het maken van een plan, iets stap voor stap aan te pakken of door veel te oefenen, ze de opdracht uiteindelijk toch tot een goed einde kunnen brengen. Dan is een kind aan het leren en echt in ontwikkeling.

Het HCO kan peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van onderwijsaanbod dat recht doet aan de verschillen tussen leerlingen.  

Ondersteuning peuters en kleuters

Het HCO kan leidsters, pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten en intern begeleiders ondersteunen met:

 • Signalering van een ontwikkelingsvoorsprong met behulp van het peuter PDO en kleuter PDO (een handelingsgericht diagnostisch observatie instrument).
 • Workshop Pientere Peuters en Knappe Kleuters met praktische tips voor verrijkingsmateriaal en begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groep. 
 • Begeleiding bij de keuze en het gebruik van verrijkings- en verdiepingsmateriaal voor peutergroepen en voor groep 1 en 2, bijvoorbeeld Levelspel en Levelkisten. 

Ondersteuning basisonderwijs

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen met:

 • Onderzoek naar meer- en hoogbegaafdheid (op basis van intelligentie onderzoek en aanvullend specifiek onderzoek, observatie en gesprekken).
 • Advies over het ontwikkelen en implementeren van schoolbeleid op het thema Meer- een hoogbegaafdheid.
 • Advies en begeleiding bij het opzetten van een Plusklas binnen de school.
 • Advies op maat of intervisie over het verrijken & compacten van lesstof in de groep.
 • Begeleiding bij de keuze en het gebruik van methoden en materiaal, waaronder Levelwerk en Acadin.  
 • Advies over de communicatie met ouders bijvoorbeeld in de vorm van een training. Gesprekken met ouders, of door invulling te geven aan een ouderavond over signalering en begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Lees hier Tips van onze adviseurs voor uitdagende opdrachten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in de klas.

Acadin: digitale leeromgeving voor meer-en hoogbegaafde leerlingen

Acadin is een digitale leeromgeving met verrijkende leeractiviteiten voor talentvolle leerlingen in het PO. Scholen kunnen zich abonneren op de digitale leeromgeving. HCO begeleidt scholen bij de implementatie en het gebruik van Acadin. Kijk voor meer informatie op www.acadin.nl.

De begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen vraagt bijzondere aandacht, thuis en op school. Platform HB070 (Den Haag) en Platform HB015 (Delft) bieden leerkrachten, ouders en professionals op LinkedIn de mogelijkheid om onderling kennis en ervaringen uitwisselen.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies