Beleid ouderbetrokkenheid HCO

In het basisonderwijs zijn ouders vaak erg betrokken bij de school van hun kind. Scholen doen een beroep op de ouders, bijvoorbeeld voor hulp bij activiteiten. Daarnaast kunnen ouders via de medezeggenschap een rol vervullen. De meeste scholen hebben ook een ouderraad. Ouderbetrokkenheid op school is prettig maar ouderbetrokkenheid thuis is bepalend voor schoolsucces. Onderwijsondersteunend gedrag zoals voorlezen, helpen met huiswerk, informeren naar school en oefenen in redeneren maakt dat kinderen het beter doen op school.

Wilt u op uw school het educatief partnerschap met ouders verder versterken dan is visie- en beleidsontwikkeling een goed instrument. Op grond van onze ervaring in Den Haag met het project Meer kansen met ouders en onze expertise in procesbegeleiding van visie- en missietrajecten in het onderwijs, kan het HCO u hierbij ondersteunen. 

Stappenplan als Hulpmiddel beleidsvorming

Een beleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school mét en voor ouders ontplooit. Dit is meer dan een agenda met te ontplooien activiteiten, maar is vooral een visiedocument. In dit plan geeft de school aan: Waarom en hoe willen we ouders bereiken?

Het plan: 

  • beschrijft waar de school accenten legt, bijvoorbeeld: het stimuleren van de medezeggenschap onder ouders of een groter bereik bij voorlichtingsactiviteiten zoals ouderavonden;
  • dwingt een school om keuzes te maken;
  • legt activiteiten vast in een tijdsschema, met de aanduiding wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is.

Door ouderbetrokkenheid net zo planmatig te benaderen als, bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van het schoolteam, zorgt een school er voor dat ouders een duidelijke en vaste plaats krijgen binnen de schoolgemeenschap. Visie en beleidsontwikkeling op dit thema vereist de inzet en betrokkenheid van alle geledingen van de school. De directie en het lerarenteam geven de relatie en activiteiten met de ouders samen vorm. Bij ouderactiviteiten op school zijn de ouders zowel ‘partner’ als ‘doelgroep’. Dat betekent dat zij bij elke fase van het beleid betrokken moeten worden: voorbereiding, uitvoering én evaluatie van de activiteiten.

Het HCO kan u ondersteunen bij het maken van een stappenplan voor uw school. Daarnaast kunnen wij in onderling overleg helpen invulling te geven aan de activiteiten om het partnerschap met ouders invulling te geven. Denk aan trainingen of thematische ouderavonden bijvoorbeeld.

Schoolleidersregister PO

Onze trainingen en advies rondom beleidsvorming ouderbetrokkenheid zijn aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Sitemap
HCO maakt deel uit van de Bazalt Groep en werkt daarin samen met partners Bazalt en RPCZ
partner-bazaltgroep  partner-bazalt  partner-rpcz
HCO is aangesloten bij de branchevereniging EDventure en de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL)
partner-edventure  partner-dyslexie  
HCO is ISO 9001:2015 gecertificeerd door Certiked en heeft een Cedeo-erkenning
partner certiked 2015 partner-onderwijsadvies